Telèfon: 936661869. Carrer Constitució, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat.      
 
 
 
Inici
Què és un projecte telemàtic? Imprimir a/e
RECOMANACIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES TELEMÀTICS
 
Per Núria Brichs
  
Un projecte telemàtic consisteix a dur a terme unes determinades activitats conjuntament amb altres escoles, i intercanviar-ne els resultats per internet. Amb això es pretén fomentar el treball cooperatiu i la comunicació entre escoles, de manera que als continguts propis de cada àrea s’hi afegeixen uns nous valors: el treball en grup, compartir responsabilitats i informació, aprendre dels altres, respectar opinions i cultures diferents, només per citar-ne alguns.
 
Participar en un projecte telemàtic cooperatiu requereix un esforç de preparació per part del professorat, que queda sovint recompensat per un grau molt elevat d’implicació per part de l’alumnat. Ara bé, és important complir el compromís de participació de principi a fi perquè l’abandonament repercuteix negativament en els alumnes.

De projectes telemàtics n’hi ha de diversos tipus. Alguns, són ideals per a iniciar-se perquè requereixen poca feina prèvia i poques sessions de classe. Altres, són més complexes, amb calendari de participació i proposta d’activitats. Aquests darrers ofereixen un ampli ventall de possibilitats de treball, amb nombroses activitats de les quals podem triar aquelles que millor s’adapten a les nostres necessitats o interessos.


connectantmons.png
Connectant mons


és un espai alternatiu per a la participació i l’intercanvi entre alumnes de diferents realitats geogràfiques, culturals, econòmiques i socials.

 


Un espai de participació i d’intercanvi mitjançant les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

intermon.pngEn aquesta edició ens proposem buscar solucions col·lectives al model de desenvolupament que ens ha dut a conseqüències tan catastròfiques per al planeta i per a la humanitat com el canvi climàtic, els efectes del qual no arriben per igual als països rics i als pobres.

 

Canviar aquest model requereix impulsar iniciatives que ens duguin al decreixement; iniciatives que inclouen un nou model energètic i d’ús del transport i que es concretin, d’una banda, en polítiques de respecte socioambiental, i de l’altra, en canvis de conducta basats en el consum responsable.

 

Pressionar per tal que des dels governs s’impulsin noves polítiques, tant locals (replantejant els models de ciutat, d’ordenació del territori…) com globals (energies renovables…), així com treballar activament a favor del consum responsable, implica unes responsabilitats i uns drets que aquesta proposta educativa planteja a partir de l’anàlisi de la situació i de la cerca de solucions i compromisos individuals i col·lectius.
Proposem materials i activitats educatives que permeten integrar la perspectiva de ciutadania global en els projectes de centre i en les programacions d’aula, entenent que el ciutadà o la ciutadana global es caracteritza per:

  • Ser conscient de la gran amplitud del món i tenir un sentit del seu propi paper com a ciutadà o ciutadana del món, amb els seus drets i deures.
  • Sentir indignació davant qualsevol injustícia social.
  • Respectar i valorar la diversitat com a font d’enriquiment humà.
  • Responsabilitzar-se de les seves accions.
  • Participar, comprometre’s i contribuir amb la comunitat en una diversitat d’àmbits, des dels locals fins als més globals, per tal d’assolir un món més equitatiu i sostenible.
  • Conèixer com funciona el món en l’àmbit econòmic, polític, social, cultural, tecnològic i ambiental, amb la voluntat constant de cerca i d’anàlisi de la informació.

En què consisteixen les activitats que es proposen?

  • Formació del professorat: Amb l’objectiu de familiaritzar el professorat amb l’entorn virtual i amb les activitats educatives proposades, s’inclou una formació prèvia a l’activitat telemàtica. Aquesta formació permet un primer contacte amb altres professors i professores que faran la mateixa activitat.

  • Treball a l’aula: Les activitats estan concebudes per ser fetes per Internet, però tota la feina que es durà a terme a la xarxa té un complement necessari a l’aula. Amb Connectant mons volem que els i les participants vegin diferents maneres d’entendre el món, però també que sàpiguen debatre i arribar a punts de trobada amb els i les participants virtuals i, sobretot, amb els seus companys/es de classe. Mitjançant el debat i la reflexió, es busca elaborar una construcció conjunta de la societat per tal que sigui més justa.

  • Intercanvi/Debat a la xarxa: La xarxa ens permet entrar en contacte amb persones que viuen en entorns llunyans. Aquest actiu ens ajuda a crear diferents comunitats d’aprenentatge, en les quals s’agrupen alumnes d’una mateixa edat provinents de punts geogràfics diferents. En aquestes comunitats, i gràcies a eines de participació com el fòrum, els i les alumnes poden comunicar-se amb la resta dels i les participants i fer així activitats de caràcter col·laboratiu.

  • Presentació de conclusions: La suma de la feina feta a classe i de la que s’hagi fet per Internet permetrà arribar a uns punts de consens que ens ajudaran a elaborar les conclusions.


Qui hi pot participar?

Els centres de primària i de secundària de 6 a 17 anys. Les comunitats d’aprenentatge s’organitzaran en equips de treball d’aproximadament 15 grups-classe.


Connectant Mons
permet treballar des de dues vessants complementàries: d’una banda, la presentació del tema a la classe, i de l’altra, la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, oferint així noves metodologies de treball als centres.


Accés al web del projecte telemàtic Connectant Mons


projecte_telemtic.jpegiEARN són les inicials que designen la International Education and Resources Network (Xarxa Internacional d'Educació i Recursos).

Es tracta d'una organització sense ànim de lucre que, des del 1989, fomenta la realització de projectes telemàtics cooperatius entre centres d'ensenyament d'arreu del món.

 

Entre els seus objectius, cal destacar el foment de les relacions d'amistat entre professorat i alumnat de diferents comunitats, basades en el mutu coneixement i el respecte.

Per assolir aquesta fita, iEARN promou l'ús col·laboratiu de les TIC i ofereix a la comunitat educativa un ampli ventall de projectes i recursos.

Actualment, l'organització està implantada en més de 100 països. A l'Estat Espanyol, la delagació de la xarxa iEARN s'anomena iEARN-Pangea. iEARN-Pangea va néixer l'any 1993 a partir d'un reduït nombre d'educadors/es que, des de finals dels anys 80, ja realitzaven projectes telemàtics i que havien participat en la creació de la xarxa internacional iEARN.

iEARN-Pangea és una associació constituïda legalment, que es regeix per uns estatuts propis i que està oberta a totes les persones vinculades al món educatiu que vulguin participar de les seves activitats.


Accés al web de iEARN Pangea

 


 

projecte_tic.pngEn el marc Projecte TIC de la FECC , els Projectes Telemàtics són activitats per alumnes en les que s’utilitzen les TIC. Poden participar-hi les escoles que ho desitgin.

L’objectiu que pretenem és proporcionar a les escoles activitats que estiguin en sintonia amb el Nou Paradigma Educatiu, tant per la metodologia com per els mitjans que s’utilitzen.

En el procés d’integració les TIC a l’escola, el treball en projectes possibilita l’adaptació progressiva cap a una altra manera de treballar els continguts curriculars i requereix una organització i coordinació específica a l’escola.


projectes_telemtics_fecc.png

Montserrat: Un Munt d’Aventures

Informació del Projecte Montserrat

Bongoh

Informació del Projecte Bongoh

Comarques

Informació del Projecte Comarques

Nadal - Sant Jordi

Informació del Projecte Nadal - SantJordi