Telèfon: 936661869. Carrer Constitució, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat.      
 
 
 
Inici arrow Estaments arrow Alumnat arrow PAU (Proves Accés Universitat) arrow PAU 2019 - 2020 arrow Instruccions per als alumnes PAU 2020
Instruccions per als estudiants PAU 2020 Imprimir a/e

PAU 2020: INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT

1.Presentar el DNI/passaport i el resguard de matrícula als exàmens.

2.Seguir en tot moment les indicacions dels vocals del tribunal.

3.Guardar silenci absolut i comportar-se de manera correcta durant les proves.

4.Deixar les bosses o les motxilles on els vocals del tribunal indiquin.

5.Ocupar sempre el seient assignat a l’inici de les proves.

6.No s’admet l’entrada de menjar o begudes a l’examen, excepte aigua.En aquest cas, l'ampolla ha de ser transparent i sense etiqueta.

7.Els telèfons mòbils, smart watcheso qualsevol aparell de telecomunicació han d’estar desconnectats i guardats a les bosses o motxilles. L’ús d’aquests aparells està rigorosament prohibit.

8.Durant l’examen els alumnes han de tenir sempre les dues mans visibles i han de tenir els pavellons auditius (les orelles) descoberts per a la verificació que no s’estan utilitzant dispositius auditius no permesos.

9.Deixar obligatòriament sempre visible a sobre de la taula el DNI/passaport, i només els estris d’escriure, el material autoritzat per fer la prova i les etiquetes d’identificació.

10.Els estris d’escriure permesos de tenir damunt la taula; si han d’estar en un estoig, aquest ha deser transparent.

11.No es pot escriure al full d’etiquetes d’identificació.

12.Comprovar les dades de les etiquetes: DNI, nom i cognoms i matèries matriculades. En cas que es detecti alguna errada l’estudiantat ha d’avisar immediatament el vigilant de l’aula perquè es facin les comprovacions oportunes.

13.Enganxar, sense arrugues, dues etiquetes d’identificació en el quadern d’examen (una a la cara anterior i l’altra a la cara posterior).

14.Els exàmens són anònims. Qualsevol marca d’identificació personal anul·la la prova.

15.No es pot respondre amb llapis (llevat de les matèries en què explícitament s’autoritzi), ni amb tinta vermella o verda.

16.És obligatori respondre en la llengua corresponent els exàmens de Llengua catalana i literatura, Literatura catalana, Llenguacastellana i literatura, Literatura castellana i Llengua estrangera (anglès, francès, alemany i italià).

17.Als exàmens que consten de dues opcions, l’alumnen’ha d’escollir una i marcar-la a la caràtula. Si en un examen s’han respost preguntes de les dues opcions, el corrector o correctora puntuarà només les preguntes de l’opció que l’alumne ha marcat a la caràtula.

18.Utilitzar un sol quadern de resposta per matèria. Els quaderns inclouen fulls suficients per respondre, fer esborranys, esquemes, etc.


19.Lliurar sempre els exàmens, encara que s’hagin deixat en blanc.

20.Si un estudiant no es presenta a algun examen de la fase general o no en lliura el quadern corresponent, aquest examen serà qualificat com a NO PRESENTAT amb la conseqüent anul·lació d’aquesta fase de la prova d’accés.

21.En cap de les tres franges horàries d’examen no es podrà sortir de l’aula fins que hagi transcorregut una hora des de l’inici de la prova, és a dir fins a les 10.00 hores, fins a les 13.00 hores o fins a les 16.00 hores.

22.En cas d’extrema necessitat, l’estudiant només podrà sortir acompanyat per algun vocal del tribunal.

23.Tornar a les aules amb el temps suficient per iniciar els exercicis següents (15 minuts).

24.Els estudiants que s’examinin de matèries coincidents en una mateixa franja horària han de fer aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, d’acord amb les instruccions que rebran del tribunal.

25.L’ús de la calculadora està autoritzat només per a determinades matèries (Biologia, Ciències de la terra i medi ambient, Dibuix tècnic, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial). No s’autoritzarà l’ús de calculadores que puguin portar informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. No pot haver res escrit a les calculadores o a les seves fundes.

26.Es permet l’ús de l’apèndix gramatical annexat al diccionari de grec i de llatí. No pot haver res escrit en aquests apèndix.

27.En cas que es detecti que un estudiant té activat el telèfon mòbil, o qualsevol altre aparell no autoritzat, i en fa ús, o que està copiant, aquest estudiant serà expulsat de l’aula, se li qualificarà amb un 0 aquell examen i la Comissió Organitzadora de la PAU, d’acord amb la informació rebuda de la presidència del tribunal, decidirà les possibles sancions, que poden comportar fins i tot l’anul·lació de tota la PAU.

28.L’alumnat s’ha d’adreçar a la presidència del tribunal davant qualsevol incidència que pugui afectar el desenvolupament de les proves.

Si un estudiant per causes justificades (malaltia, ingrés hospitalari, defunció d’un familiar, accident o incidències en el trànsit o el transport) no pot assistir a algun examen, haurà d’aportar a la presidència del tribunal o a l’Oficina d’Accés la documentació acreditativa corresponent en untermini màxim de 24 hores un cop finalitzades les PAU.

La coordinació de les proves prendrà la resolució que pertoqui i la comunicarà a la persona interessada. Si un estudiant per causes injustificadesno es presenta a algun examen de la fase general, pot sol·licitar a la presidència del tribunal que aquest examen sigui qualificat amb un 0 per tal que no quedi anul·lada la fase general de les proves