Eleccions 2021 al consell escolar del centre
cartell-eleccions-consell-2021.jpg_493560893.jpgEl consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.

Calendari de les votacions del procés electoral

Les eleccions del representant dels pares tindran lloc al vestíbul de la secretaria de l’escola (Carrer Constitució, 3)
- Dimarts, dia 23 de novembre. Horari: 16:30h-18:00h
- Dimecres, dia 24 de novembre. Horari: 8:45h-9:30h i 12:45h-13:15h.
Convocatòria eleccions consell escolar per a pares i mares (enllaç)

Les eleccions dels representants de l’alumnat tindran lloc a la biblioteca del centre durant el matí del dia 22 de novembre (NORMES, 27). La direcció establirà l’horari de cada curs. Serà elegit un representant de l’alumnat de l’ESO i un representant de l’alumnat de Batxillerat

Convocatòria eleccions consell escolar per a l'alumnat (enllaç)

Les eleccions dels dos representants del professorat (un per a cada secció) tindran lloc a l’auditori de l’escola el dia 23 de novembre:
Secció educació infantil i primària ▪ Hora:10:00h-11:00h
Secció educació secundària ▪ Hora:11:00h-12:00h
Convocatòria eleccions consell escolar per al professorat (enllaç)


Documents:
Les candidatures han de ser presentades per escrit a la comissió electoral fins el dia 12 de novembre
Presentació de candidatures (model)

Les persones interessades a presentar reclamacions al present cens d'electors ho han de fer a la comissió electoral fins el dia 12 de novembre.
Presentació de reclamacions al cens/candidatures
(model)